COACHING ENGLISH

Order a Course สั่งซื้อคอร์สเรียน

Young Learners (6-12 yrs)

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตร Beginner นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผู้เรียนจะสามารถแยกแยะตัวอักษรภาษาอังกฤษจากการฟัง เข้าใจบทสนทนา และคำอธิบายเกี่ยวกับตนเอง รวมถึงสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งจะสามารถอ่านและทำความเข้าใจประโยคคำถามต่างๆ รวมถึงการสะกดคำศัพท์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

X