COACHING ENGLISH

Order a Course สั่งซื้อคอร์สเรียน

English For Corporate

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเลื่อนขั้น โอกาสในการได้งานจากบริษัทในต่างประเทศ หรือแม้แต่โอกาสทางการศึกษาทางด้านธุรกิจ สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ (B2) จะสามารถ ติดต่อ หรือทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ รวมไปถึงการเขียนข้อความ รายงานเชิงธุรกิจฉบับสั้น และสามารถอ่านบทความทางด้านธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจ และอธิบายความคิดเห็นของตนเป็นภาษาอังกฤษ ในที่ประชุมได้อีกด้วย

 

หัวข้อการเรียน

 

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนตัวต่อตัว

ตลอดหลักสูตร เรียนจำนวนรวม 48 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที)

แบ่งเนื้อหาการเรียนเป็น 2 Part (Part ละ 24 ครั้ง)

** ท่านสามารถกดเลือกสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ตามจำนวน Part เรียนที่ท่านต้องการสมัคร

X