COACHING ENGLISH

Order a Course สั่งซื้อคอร์สเรียน

Business Elementary

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในที่ทำงาน สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (B1) จะเป็นผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป ในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ แต่จะไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ เนื่องจากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในที่ทำงาน เข้าใจโครงสร้างประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป แต่ไม่สามารถเขียน หรือพูดออกมาในเชิงธุรกิจได้

หัวข้อการเรียน

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนตัวต่อตัว

ตลอดหลักสูตร เรียนจำนวนรวม 48 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที)

แบ่งเนื้อหาการเรียนเป็น 2 Part (Part ละ 24 ครั้ง)

** ท่านสามารถกดเลือกสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ตามจำนวน Part เรียนที่ท่านต้องการสมัคร

X