COACHING ENGLISH

Course Online For Young Learner​

หลักสูตรที่ถูกออกแบบโดยนำหลักการ และวิธีการสอนในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการพูดมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ในคอร์สระดับพื้นฐาน คอร์สเรียนจะยังไม่ใช้สื่อการสอนเดียวกับเด็กนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา แต่จะเริ่มปูพื้นฐานในเรื่องไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาให้ผู้เรียนก่อน

            ในคอร์สที่ระดับกลาง-ระดับสูง คอร์สเรียนจะค่อยๆได้เจอและคุ้นชินกับสื่อการสอนและเนื้อหาที่เหมือนกับที่นักเรียนเจ้าของภาษาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงคอร์สระดับสูง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาเดียวกับหลักสูตรของนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา

รูปแบบการเรียน เรียนตัวต่อตัว/ หรือเรียนเป็นกลุ่มเล็ก จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 คน
เวลาเรียนครั้งละ 30 นาที / เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง / รวม 8 ครั้ง

คอร์ส (ตัวต่อตัว) จำนวนครั้ง

ระยะเวลาเรียน

ราคา

รหัสส่วนลด

8 ครั้ง

1 เดือน

3,900 บาท

 

24 ครั้ง

3 เดือน

11,700 บาท

 

48 ครั้ง

6 เดือน

  

96 ครั้ง

12 เดือน

  

รูปแบบการเรียน เรียนเป็นกลุ่มเล็ก จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 คน
เวลาเรียนครั้งละ 30 นาที / เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

คอร์ส (กลุ่ม) จำนวน

ระยะเวลาเรียน

ราคา

รหัสส่วนลด

8 ครั้ง

1 เดือน

2,800 บาท

 

24 ครั้ง

3 เดือน

8,400 บาท

 
X