COACHING ENGLISH

Course Online For Teens

หลักสูตรจะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในสถานการณ์จริง โดยเนื้อหาในคลาสเรียนจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อฝึกฝนทักษะการฟังและพูดที่จำเป็น ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเจอในชีวิตจริง

รูปแบบการเรียน เรียนตัวต่อตัว
เวลาเรียนครั้งละ 30 นาที / เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

คอร์ส (ตัวต่อตัว) จำนวนครั้ง

ระยะเวลาเรียน

ราคา

รหัสส่วนลด

8 ครั้ง

1 เดือน

3,900 บาท

 

24 ครั้ง

3 เดือน

11,700 บาท

 

48 ครั้ง

6 เดือน

  

96 ครั้ง

12 เดือน

  

รูปแบบการเรียน เรียนเป็นกลุ่มเล็ก จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 คน
เวลาเรียนครั้งละ 30 นาที / เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

คอร์ส (กลุ่ม) จำนวน

ระยะเวลาเรียน

ราคา

รหัสส่วนลด

8 ครั้ง

1 เดือน

2,800 บาท

 

24 ครั้ง

3 เดือน

8,400 บาท

 
X