COACHING ENGLISH

About us สถาบัน Coaching English ชั้น 4 Seacon Bangkae

Coaching English Studio เราเป็นสถาบันสอนภาษาที่ฝึกให้ผู้เรียนไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่วัยทำงาน ให้มีความกล้าและมั่นในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชน โดยเน้นการสร้างประโยคที่ถูกต้อง การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง และการออกเสียงตามหลักของ Phonetic โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้มีสำเนียงเหมือนหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Coaching English พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจรวมไปถึงสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ  ที่สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ด้วยเนื้อหากระบวนการเรียนที่น่าสนใจ ไม่จำเจ และสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูเจ้าของภาษา เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติในการสนทนา มุ่งเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต

X